()
 
:
:
?


EasyGo 230

 

  • 3.5 .
  • : 20
  • 320x240 .
  • USB
  • SD
  • MP3-


  • : Pocket NavigatorMW500 NavigatorPN Basic Pocket 3510 GarminForetrex 201, A2 ATOMYYHG168 BT, 379i ONEXTGPS bluetooth C4 SonyATOMY YHG 128 DaytonMS Vdo 5200 XS. "265WT GarminNuvi" : "Advanced NavigatorPN Pocket 4000" "EasyGoT5" "500 GarminNuvi" "ASUSR700". - MioMoov 310, : 705 GarminEdge, ATOMYYHG128 C1 : NECGPS 431B GarminForerunner 301.